Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sirdsapziņas skola” (turpmāk – Sirdsapziņas skola), vienotās reģistrācijas Nr. 40203150986, juridiskā adrese “Rudzu Šukas”, Peltes, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150.

1.2. Sirdsapziņas skolas kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@sirdsapzinasskola.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sirdsapziņas skolas juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

1.3. Sirdsapziņas skola ir tīmekļa vietnes sirdsapzinasskola.lv īpašnieks un uzturētājs. Sirdsapziņas skola apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietnes sirdsapzinasskola.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem.

2. Dokumenta piemērošanas sfēra

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

2.2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientu pārstāvjiem, kontaktpersonām, sadarbības partneriem, un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Sirdsapziņas skolai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Sirdsapziņas skolas telpu apmeklētājiem,
 • Sirdsapziņas skolas uzturēto interneta mājaslapu.

2.3. Sirdsapziņas skola rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

2.4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (Sirdsapziņas skola interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu ieguve un izmantošana

3.1. Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, tad kad Jūs sniedzat Sirdsapziņas skolai informāciju, lai reģistrētos sirdsapzinasskola.lv vietnē, lai saņemtu informāciju vai sūtījumus, atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar Sirdsapziņas skolu vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.

3.2. Dati, kurus Sirdsapziņas skola varētu apkopot tieši no Jums:

 • vārds, uzvārds
 • pasta adrese;
 • e-pasta adrese;
 • tālruņa numurs;
 • maksājumu vēsture;
 • personas kods;
 • skype adrese.

3.3. Piesakoties jaunumu saņemšanai, Sirdsapziņas skola uz Jūsu norādīto e-pasta adresi var nosūtīt informāciju par īstenotajām aktivitātēm un plānotajiem pasākumiem.

3.4. Sirdsapziņas skola apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.4.1. Komunikācijai:

–  Sirdsapziņas skola klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;

– pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

– pakalpojuma lietošanas veicināšanai;

– klientu un sadarbības partneru apkalpošanai;

– iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;

– norēķinu administrēšanai;

– parādu atgūšanai un piedziņai;

– mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

3.4.2. Darba plānošanai un analītikai:

– statistikai un darba analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– atskaišu sagatavošanai;

– citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sirdsapziņas skolai.

3.4.3. Sirdsapziņas skolas mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir sirdsapzinasskola.lv mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai

Sirdsapziņas skola mājaslapas neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm sirdsapzinas skola.lv mājaslapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

3.4.4. Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs ievietojat komentārus vai rakstus

šajā mājas lapā, tad jebkura personiski identificējama informācija, kas būs minēta, būs pieejama un izmantojama ikvienam, kas lasa vai skatās šos komentārus vai rakstus. Šajā gadījumā mēs neesam atbildīgi par personiski identificējamo informāciju, ko esat izlēmuši sniegt caur šādiem kanāliem. Rakstu autoriem pašiem vajadzētu pārliecināties par rakstos izmantoto terminu, teksta, bilžu utt. pareizību un tiesībām pirms iesniegšanas. Iesniedzot rakstu, neekskluzīvas tiesības uz neierobežotu laiku tiek nodotas Sirdsapziņas skola. Ja autors pieprasa dzēst informāciju par sevi kā personu, raksts dzēsts netiek. Rakstu dzēšana jāpieprasa atsevišķi, norādot katra raksta individuālo nosaukumu.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

4.1. Sirdsapziņas skola apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no klienta pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Sirdsapziņas skola leģitīmās (likumīgās) intereses.

4.2. Sirdsapziņas skola likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • pārbaudīt klienta vai sadarbības partnera identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai;
 • saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par Sirdsapziņas skolas pasākumu apmeklēšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti interneta mājas lapā;
 • analizēt Sirdsapziņas skola mājaslapu, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;
 • veikt darbības klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot informatīvus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • nodrošināt efektīvus Sirdsapziņas skola pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

4. Sikdatnes

Dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes sirdsapzinasskola.lv apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot sirdsapzinasskola.lv izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes sirdsapzinasskola.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par sirdsapzinasskola.lv apmeklētāju darbībām vietnē.

5. Datu drošība

Sirdsapziņas skola aizsargā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sirdsapziņas skola saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

5.1. Sirdsapziņas skola uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.

5.2. Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi Sirdsapziņas skola par tīmekļa vietnes sirdsapzinasskola.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, Sirdsapziņas skola nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai Sirdsapziņas skola nozīmētajām atbildīgajām personām.

5.3. Sirdsapziņas skola neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu,
 • saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Sirdsapziņas skola likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Sirdsapziņas skola likumīgās intereses.

6. Personas datu glabāšanas ilgums

6.1. Sirdsapziņas skola glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sirdsapziņas skola var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

6.2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti.

7. Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

7.1. Sirdsapziņas skola apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi Sirdsapziņas skolas rīcībā, lietojot tīmekļa vietnes sirdsapzinasskola.lv.

7.2. Vietņu apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot Sirdsapziņas skolai pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: info@sirdsapzinasskola.lv.

Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: 1. personas datu apstrādes

mērķis un tiesiskais pamats; 2. datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos;

 1. personas datu ieguves avots; 4. informāciju par to vai personas dati tiek

apstrādāti automatizētā veidā; 5. un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.

7.3. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sirdsapziņas skolai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sirdsapziņas skolai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sirdsapziņas skola likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sirdsapziņas skola pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

7.4. Tīmekļa vietnes sirdsapzinasskola.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Sirdsapziņas skolu pa e-pastu: info@sirdsapzinasskola.lv

7.5. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

7.6. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Sirdsapziņas skolā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā,

7.7. Saņemot klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sirdsapziņas skola pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

7.8. Sirdsapziņas skola atbildi klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

7.9. Sirdsapziņas skola nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klientu iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

8. Privātuma politikas izmaiņas

8.1. Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes sirdsapzinasskola.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni sirdsapzinasskola.lv. Sirdsapziņas skola patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē sirdsapzinasskola.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.

8.2. Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@sirdsapzinasskola.lv.