ATBALSTĪTĀJI

SIA “Sirdsapziņas skola” ir piešķirts Sociālās uzņēmējdarbības programmas grants, Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/l/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, granta līguma Nr.233552/SU0000109.

Granta summa EUR 11116,95

Granta izmantošanas mērķis: Bērnu mēbeles un aprīkojums; Speciālais bērnu ratiņu krēsls, Attītsības pases IT risinājums, Montesori metodiskie materiāli.

Biznesa projekta mērķis: Attīstīt bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēmu un tai atbilstošu vidi pirmsskolas izglītības iestādē “Sirdsapziņas skola”.

Projekta aktivitātes:

 1. Montesori metodisko materiālu iegāde.
 2. Speciāla krēsla bērnam ar īpašām vajadzībām ar kustību traucējumiem iegāde.
 3. Mēbeļu iekštelpām un bērnu laukumam iegāde.
 4. Bērnu attīstības progresa novērtēšanas sistēmas izstrāde un ieviešana.
 5. IT risinājuma Attīstības pase izstrāde un ieviešana.

Projekta rezultāti:

 1. Iegādāti metodiskie materiāli un aprīkojums bērnu izglītošanas procesa nodrošināšanai.
 2. Bērnu kompetenču attīstības novērtēšanas sistēmas apraksts pirmsskolas izglītības iestādē.
 3. Attīstības pases 1,5-3 gadi un 3-7 gadi.
 4. PII “Sirdsapziņas skola” mācās bērni ar īpašām vajadzībām.

 

 

SIA “Sirdsapziņas skola” ir piešķirts Sociālās uzņēmējdarbības programmas grants, Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/l/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, granta līguma Nr.233552/SU0000156.

Granta summa EUR 26796,19

Granta izmantošanas mērķis: Apgrozāmie līdzekļi, apmācības un atlīdzības izmaksas.

Biznesa projekta mērķis: Attīstīt PII “Sirdsapziņas skola” kvalitātes pārvaldības sistēmu, lai minimizētu risku – kvalitātes samazināšanos pedagoģiskā personāla maiņas gadījumā, nodrošinot pedagoģiskā personāla iekšēju apmācību un daudzpusīgu bērnu attīstību, kā arī daloties ar zināšanām un pieredzi ar citu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un vecākiem, kuri nodrošina mājmācību saviem bērniem.

Projekta aktivitātes:

 1. Esošo metodisko materiālu (iegādāti ALTUM pirmā projekta laikā) lietošanas aprakstu un/vai videomateriālu sagatavošana un jaunu metodisko materiālu sagatavošana ar lietošanas aprakstiem un/vai videomateriāliem.
 2. Esošā IT risinājuma “Attīstības pase” (iegādāts ALTUM pirmā projekta laikā) pilnveidošana ar jaunām funkcionālām iespējām.
 3. Pirmsskolas pedagogu un vecāku izglītošanai nepieciešamo izglītības programmu izstrāde.
 4. PII “Sirdsapziņas skola” audzēkņu kompetenču attīstībai un veselības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra iegāde.

Projekta rezultāti:

 1. Izstrādātas metodisko materiālu rokasgrāmatas digitālā un papīra veidā:
  1) Praktiskā dzīve;
  2) Kultūra, māksla un garīgums;
  3) Dabas un Visuma izpēte;
  4) Valoda;
  5) Matemātika un tehnoloģijas.
 2. IT risinājums Attīstības pase ir papildināts ar astoņām jaunām iespējām trīs vecuma grupās: 1,5-3; 3-5; 5-7 gadi:
  1) Bērnu apmeklējuma reģistrācija.
  2) Vecākiem iespēja informēt par kavējumu un iemeslu.
  3) Vecāku attaisnojuma zīmju sagatavošana.
  4) Vecāku diskusijas.
  5) Vecāku informēšana.
  6) Personāla informēšana.
  7) Vecāku apmierinātība vai pretenzijas
  8) Personāla apmierinātība.
 3. Izstrādātas izglītības programmas pedagogu izglītošanai, kā arī vecāku izglītošanai, kuri nodrošina mājmācību saviem bērniem sekojošās tēmās:
  1) Praktiskās dzīve;
  2) Kultūra, māksla un garīgums;
  3) Dabas un Visuma izpēte;
  4) Valoda;
  5) Matemātika un tehnoloģijas.
 4. Uzlabojas pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanas kvalitāte.

 

SIA “Sirdsapziņas skola” ir piešķirts Sociālās uzņēmējdarbības programmas grants, Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekta identifikācijas Nr.9.1.1.3/15/l/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, granta līguma Nr.233552/SU0000280.

Granta summa EUR 44999,64

Granta izmantošanas mērķis:

 1. Mācību telpu mēbeles un tehniskais aprīkojums.
 2. Virtuves mēbeles un aprīkojums.
 3. Metodiskie materiāli.
 4. Darba atlīdzības izmaksas.

Biznesa projekta mērķis: Izveidot un ieviest sākumskolas 1.-3.klases kvalitātes pārvaldības un vides attīstības sistēmu, kas būs paraugs citām izglītības iestādēm, veicinot citu izglītības iestāžu kvalitātes pilnveidošanu, kas savukārt veicinās Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes rādītāju paaugstināšanos un efektīvu bērnu sagatavošanu profesionālās karjeras attīstībai.

Projekta rezultāti:

 1. Sākumskolas 1.-3.klases kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana.
 2. Sākumskolas 1.-3.klases kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana.
 3. Izglītības programmas “Kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidošana sākumskolā” izstrāde un aprobēšana.

 

 

Sirdsapziņas skolas atbalstītāji: