Principi

Sirdsapziņas skolas principi atbilst Biedrības “Dzīvot pēc Sirdsapziņas” principiem, t.i.,

 1. Patiesums, godīgums, taisnīgums itin visur un vienmēr.
 2. Attieksme pret citiem cilvēkiem un notikumiem ir iecietīga, labvēlīga, bet ar prasmi atšķirt labo no ļaunā, patiesību no meliem, paliekošās vērtības no īslaicīgas patikas vai izdevīguma.
 3. Atbildība par savām domām, vārdiem un rīcību un tās sekām audzēkņu, vecāku, kolēģu, sabiedrības, valsts un Dieva priekšā.
 4. Ticība. Ticība Dievam jeb Augstākajam Likumam; ticība labajam; ticība darba vērtībai un nozīmībai Latvijas un cilvēces labā.
 5. Mīlestība pret visu: ģimeni, tautu, cilvēci, dabu, mūsu planētu un visu dzīvo radību uz tās.
 6. Nesavtīgums. Darbs Latvijas valsts un sabiedrības labā, negaidot atlīdzību.
 7. Darba mīlestība un čaklums. Prieks par citu sasniegumiem tāpat kā par saviem. Lai labums ir visiem.
 8. Savstarpēja uzticība, atklātība, sadarbība un palīdzība.
 9. Katra cilvēka individuālais pašattīstības process: cenšanās nemitīgi paplašināt savu redzesloku un attīstīties garīgi; savu jūtu, domu un rīcības kontrole; kļūdu atzīšana un labošana; cenšanās savas sliktās īpašības pārveidot par labajām.
 10. Miers. Sirdsapziņas skola ir par visu cilvēku un tautu brālību un mierīgu līdzāspastāvēšanu, neatbalstot nekādu agresiju vai vardarbību. Cilvēku savstarpējās attiecībās atbalsta mierīgu, nosvērtu attieksmi pret jebkādiem notikumiem, izvairoties no nosodījuma. Problēmu risināšana ar iecietību, sapratni, mīlestību un piedošanu.
 11. Gatavība sniegt palīdzību, Kalpošana cilvēkiem, valstij un Dievam.

Izglītības programmu satura pamatprincipi:

 1. Līdzsvarota garīguma un intelekta attīstība, uzsvaru liekot uz audzēkņa vispārējas attīstības veicināšanu, talantu, kompetenču, fizisko aktivitāšu un darba tikuma attīstību, vērojot audzēkņa attīstības progresu.
 2. Montesori pedagoģijas pieeja – katram audzēknim ir individuālā pieeja – audzēknis katru priekšmetu apgūst savai unikalitātei atbilstošā tempā, pielietojot Montesori pedagoģijā radītos palīgmateriālus un īpašo telpu aprīkojumu, un nostiprinot zināšanas ar metodi – bērns māca bērnam.
 3. Attīstība darba grupās – audzēkņi tiek sadalīti darba grupās atbilstoši zināšanu līmenim.
 4. Attīstība atbilstoša individualitātei – katrā tēmā audzēknim var būt atšķirīgi sasniegumi – tas kas padodas labāk, iet uz priekšu un apgūst padziļināti; kas nepadodas, apgūst tēmu savai individualitātei atbilstošā tempā.
 5. Nav vērtēšanas un savstarpējas konkurences – audzēkņu zināšanas netiek vērtētas un audzēkņi savā starpā netiek salīdzināti, bet pedagogi vēro audzēkņu attīstības progresu, kas tiek fiksēts audzēkņu Attīstības pasēs.
 6. Visi priekšmeti patīk – visos priekšmetos notiek attīstība, nepieļaujot “pārskriešanu pāri” tēmām, lai bērns katru priekšmetu apgūtu ar prieku, izprotot priekšmeta apgūšanas nozīmi turpmākajā dzīvē.
 7. Garīguma attīstība – audzēkņu tikumiskā audzināšana un izglītošana par Ticības pamatiem, skaidrojot vienoto, kas pastāv dažādās reliģijās un Mācībās, attīstot izpratni par neredzamo pasauli un ticību Dievam, kā arī izprotot neapgūtās mācības.
 8. Labākās pieredzes pārņemšana – programmu saturs tiks pilnveidots ar labāko pieredzi no Valdorfa pedagoģijas, ar latviešu dzīves ziņas mācību, ar jauno tehnoloģiju un svešvalodu apgūšanu, citu izglītības iestāžu labo pieredzi, sadarbojoties ar citu valstu progresīvākajām izglītības iestādēm.
 9. Veselīgs uzturs – tiek pagatavots kopā ar audzēkņiem, izglītojot vecākus kā var pagatavot veselīgu un garšīgu ēdienu.
 10. Veselīgas fiziskās kultūras aktivitātes, mācot audzēkņiem priecāties par dažāda veida fiziskām aktivitātēm, attīstot fiziskā ķermeņa visas muskuļa grupas svaigā gaisā ar radošām aktivitātēm, bez normatīviem, izprotot, cik svarīgi ir priecāties par citu panākumiem.
 11. Darba tikuma attīstība, veicot visus darbus, kas nepieciešami Sirdsapziņas skolas uzturēšanai un sociālās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī strādājot pie Sirdsapziņas skolas sadarbības partneriem.
 12. Talantu, kompetenču, prasmju, spēju noteikšana un attīstībair integrēta mācību priekšmetos, sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēs, sadarbības projektos ar citām specializētām izglītības un attīstības iestādēm, kā arī labdarības projektos.
 13. Nav mājas darbu – nodarbību laikā tiek apgūta teorija, kura tiek praktizēta dzīvē, piedaloties sociālā uzņēmējdarbībā.