Mūsu sapnis

Sirdsapziņas skolas vīzija:

Sirdsapziņas skola ir paraugs izglītības iestādei ar jaunu saturu, kas nodrošina līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās attīstības un darba tikuma attīstību visās vecuma grupās, audzinot audzēkņus dzīvot pēc Sirdsapziņas, kas nākotnē veicinās Latvijas Valsts attīstību visās jomās.

Sirdsapziņas skola piedalās pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un augstākās profesionālās izglītības sistēmas un mūžizglītības pilnveidē Latvijā.

Sirdsapziņas skola izglīto 11 mērķa grupas:

 1. Bērni vecumā 0-3 gadi;
 2. Bērni vecumā 3-6 gadi;
 3. Bērni vecumā 6-9 gadi;
 4. Bērni vecumā 9-12 gadi;
 5. Pusaudži vecumā 12-16 gadi;
 6. Jaunieši vecumā 16-18 gadi;
 7. Jaunieši vecumā 18-30 gadi;
 8. Sirdsapziņas vēstneši;
 9. Jaunās māmiņas un tētiņi, kas gaida mazuli;
 10. Vecāki;
 11. Izglītības iestāžu pedagogi.

Sirdsapziņas skolas mērķi:

 1. Mainīt jaunās paaudzes uzskatus par izglītošanās nepieciešamību, panākot, ka audzēknis uz skolu nāk ar prieku un redz tās vērtību viņa turpmākajā dzīvē.
 2. Izaudzināt jauno paaudzi par Cilvēkiem ar augstu apziņas līmeni, kuru dzīves pamats būs cilvēciskās vērtības un Dievišķo likumu ievērošana ikdienas situācijās, pildot savus pienākumus ar augstu atbildību un dzīvojot pēc Sirdsapziņas.
 3. Izveidot izglītības iestādi kā sociālo uzņēmumu, kurā izglītības saturs ietvertu bērnu un jauniešu līdzsvarotu intelekta, garīguma, fizisko aktivitāšu un darba tikuma attīstību.
 4. Attīstīt bērnu un jauniešu vecāku apziņas līmeni, attīstot garīgumu un iesaistot labdarības un sociālās uzņēmējdarbības aktivitātēs.
 5. Dalīties ar gūto pieredzi un zināšanām, izglītojot citu izglītības iestāžu pedagogus.
 6. Integrēt izglītības procesā bērnus ar īpašām vajadzībām, tanī skaitā bērnus ar garīgajiem traucējumiem, attīstot veselajos bērnos līdzcietības un līdzjūtības īpašības.
 7. Attīstīt izglītības programmu saturu atbilstošu kompetenču attīstības pieejai.