Izglītības kvalitātes celšana reģionos – ko darīt?01.09.2023

Nolikvidēt skolu ir pats vienkāršākais risinājums. Savukārt radīt jaunu skolu, kas atbilstu visām noteiktajām prasībām, ir ļoti grūts uzdevums. To es varu teikt no savas personīgās pieredzes, jo es vadu Sirdsapziņas skolas attīstības projektu.

Tikai tāpēc, ka es apzinos, cik šis projekts ir svarīgs, es neesmu padevusies visu sastapto grūtību priekšā. Es nepārtraukti domāju, kā pārvarēt grūtības un daru visu, kas ir manos spēkos, lai Sirdsapziņas skola spētu pildīt savu misiju – attīstīt vispārējās izglītības iestādi no pirmsskolas līdz vidusskolai ar jaunu saturu, kas nodrošinās līdzsvarotu garīguma, intelekta, fiziskās kultūras un darba tikuma attīstību un jaunās paaudzes audzināšanu atbilstoši Dievišķajiem tikumiskajiem likumiem, kas būs pamats progresīvas kopienas attīstībai un paraugs izglītības sistēmas pilnveidošanai.

Augstākie Spēki redz mūsu centienus, tāpēc neatstāj mūs vienus un sniedz atbalstu, kuru iespējams nepamana tie, kas netic Augstāko Spēku esamībai. Es no sirds pateicos Augstākajiem Spēkiem par atbalstu, kuru saņemu un pamanu! Droši vien tieši Augstāko Spēku sniegtais atbalsts dod man spēku turpināt pildīt uzticēto pienākumu.

Raugoties kas notiek politikā, īpaši izglītības politikā, esmu sapratusi, ka kritika nedos nekādus rezultātus, tāpēc vēlos dot priekšlikumus, lai uzlabotu izglītības sistēmu. Šajā rakstā koncentrēšos uz priekšlikumiem izglītības kvalitātes celšanai reģionos.

Lai attīstītu izglītības kvalitāti reģionos nepieciešams atteikties no obligātām prasībām par bērnu skaitu, bet raudzīties uz izglītības iestādi plašāk, ļaujot izglītības iestādei nodarboties ar to ar ko parasti izglītības iestādes nenodarbojas, piemēram, attīstīt skolā kādu produkta/u ražošanu, kas savukārt dotu iespēju piesaistīt papildus finanšu resursus. Citiem vārdiem sakot, izmantot skolas telpas citām aktivitātēm, iesaistot tajās izglītojamos.

Reģionos skolas ir uzbūvētas un daudzās no tām ir veikti remonti, kas nozīmē, ka nav nepieciešams ieguldīt līdzekļus skolas ēkas būvniecībā.

Ja bērnu skaits skolā ir neliels, tad izglītības process ir jāorganizē pavisam savādāk nekā to nosaka esošā izglītības sistēma.

Skolēnu attīstība ir jāveic nevis skolēnus sadalot klasēs, bet ļaujot skolēniem attīstīties priekšmetos – katrs bērns mācās savā tempā, spējīgākie bērni iet ātrāk uz priekšu, savukārt tiem, kam nepieciešams ilgāks laiks priekšmeta apguvei, uz priekšu iet lēnāk, neatstājot zināšanās robus.

Piemēram, talantīgs 7 gadus vecs bērns var apgūt trešās klases vielu, bet 3. klases bērns, kuram priekšmets nepadodas, var turpināt apgūt 1. klases vielu līdz viņš varēs sākt apgūt otrās klases vielu. Bērnam nav jāpaliek uz otru gadu vienā klasē slikto rezultātu dēļ, jo klases nepastāv, pastāv zināšanu līmeņi, kuri secīgi jāapgūst. Vienā priekšmetā bērnam var būt ļoti labi rezultāti, citā ne tik labi rezultāti, bet viņam ir skaidra rezultātu sasniegšanas secība un pats galvenais zināšanās nepaliek robi.

Piemēram, matemātikas skolotājs pārzina matemātikas apguves secību no pirmsskolas līdz vidusskolai. Matemātikas skolotāju skaits skolā tiek noteikts no skolas kopējo bērnu skaita, lai uz skolotāju stundas laikā nebūtu vairāk kā 12 bērni. Kāpēc 12 bērni? Šo skaitli priekšā ir pateikuši Lielie Skolotāji dotajā Mācībā. Viņi gan piemetina, ja citādi nevar, tad ne vairāk kā 21 bērns uz skolotāju.

Mācību priekšmeti ir gan savstarpēji integrēti, gan nostiprinoši. Ko tas nozīmē? Piemēram, Sirdsapziņas skolas pirmsskolā 5-7 gadu vecumposmā, bērnu attīstība notiek gan caur dalību ražošanas procesā, kurš nosedz visas kompetences, kuras nepieciešams attīstīt saskaņā ar izstrādāto jauno pirmsskolas izglītības standartu, gan zināšanas tiek nostiprinātas katrā priekšmetā. Respektīvi bērni redz kā izmantot praksē gūtās zināšanas un bērnu zināšanas tiek pārbaudītas un attīstītas atsevišķos priekšmetos.

Apskatīsim matemātikas kompetenču attīstības piemēru. Ražošanas procesa laikā tiek aprēķināts nepieciešamais izejvielu daudzums, lai saražotu preci. Bērni rēķinot izejvielu daudzumu apgūst labi matemātikā noteiktās kompetences. Atjautīgākie bērni jau pirmsskolā izprot reizināšanu un dalīšanu, jo viņiem tas šķiet interesanti. Tiem kuriem matemātika ne tik labi padodas, tie apgūst saskaitīšanu un atņemšanu. Gūtā pieredze un zināšanas tiek nostiprinātas matemātikas stundā, kad darba lapās tiek rēķināti dažādi uzdevumi. Tas palīdz skolotājam pārliecināties, kurš bērns un kādā apjomā ir uztvēris matemātikas vielu caur praktisko darbību.

Ražošanas process pirmsskolas vecuma bērniem ir novienkāršots un izvēlēts tāds, kuru bērni atbilstoši savam vecumam spēj paveikt. Piemēram, Sirdsapziņas skolā pirmsskolā bērni visa mācību gada laikā izgatavos tūrisma maršruta karti, izejot cauri visiem posmiem, iepazīstot dažādas profesijas: Darba un vides drošības speciālists, Kartogrāfs, Kvalitātes speciālists, Finanšu speciālists, Dizainers, IT speciālists, Vadītājs, Mārketinga speciālists, Ražošanas vadītājs, Iepirkumu speciālists un Noliktavas pārzinis.

Tūrisma maršruta kartes izgatavošanas procesa laikā bērni nemana, kā attīstās visas kompetences, ko noteicis izglītības standarts pirmsskolas vecumposmam. Savukārt skolotājs precīzi zina, kura aktivitāte ietekmē kompetenču attīstību. Tomēr, lai nostiprinātu praksē gūtās zināšanas, nepieciešamas mācību stundas arī pa priekšmetiem.

Ja skolēns katrā priekšmetā attīstās savā tempā, tad skolotāju skaits nav nepieciešams tik liels, jo skolotāja uzdevums ir noteikt kompetenču attīstības metodiku – kas ir jāapgūst un kādā secībā. Ja metodikas secība ir skaidra, tad bērnam attīstīties priekšmetā var palīdzēt tie bērni, kas tikuši jau tālāk. Respektīvi skolotājam ir atbalsts no citiem bērniem – bērns māca bērnu.

Ļoti svarīgi ir pārdomāt metodiku, lai tā caur integrēto pieeju dotu labu rezultātu. Piemēram, Sirdsapziņas skolas audzēkņi mājas visi dzied un viņiem ļoti labā līmenī ir attīstīta dziedāšanas kompetence. Tanī pašā laikā mūsu programmā nav muzikālās nodarbības, jo dienas ritmā dziedāšana ir iekļauta Rīta aplī, visu ēdienreižu laikā, pasakas laikā utt. Respektīvi bērni bērnudārzā dzied katru dienu visas dienas garumā, kas dod ļoti labu rezultātu muzikalitātes attīstībā. Tāpat bērni Rīta apļa laikā katru dienu skaita dzejoļus, kas savukārt ļoti labi attīsta valodas kompetences. Nesen bērnus pārbaudīja logopēds un mums bija liels prieks, ka bērniem, kuriem patiešām bija izrunas problēmas, tās bija pazudušas it kā pašas no sevis bez logopēda palīdzības. Esam pārliecināti, ka tas ir pateicoties mūsu pieejai, ka bērniem ir iespējas daudz trenēt valodu un tas nenotiek piespiedu veidā, bet caur dienas ritmu un rotaļām.

Lai celtu izglītības kvalitāti reģionos, nepieciešams izstrādāt metodisko materiālu tādā veidā, lai klasē katrs skolēns vai skolēnu neliela grupa varētu pildīt savu uzdevumu un tiklīdz uzdevums ir izpildīts un izprasts, tā tiek pildīts nākamās grūtības pakāpes uzdevums. Tas ir līdzīgi kā interneta spēlēs, kad spēlē ir vairāki grūtības pakāpes līmeņi. Tie bērni, kas spēlē spēles, to dara tik ilgi līdz paši saviem spēkiem nonāk nākamā grūtības pakāpē. Tieši šāds efekts ir jāpanāk izglītības procesā, ka bērns pats ir ieinteresēts virzīties priekšmetā uz priekšu.

Skolotāju uzdevums šādā pieejā ir vairāk sniegt savu atbalstu tiem, kas kaut ko nesaprot, kā arī pārliecināties cik tālu skolēns priekšmeta apguvē ir ticis.  To svarīgi zināt ne tikai skolotājam, bet arī vecākiem un pašam bērnam. Ja bērns skaidri zina, ko viņš ir vai nav apguvis, tad viņš arī zina, kāda veida palīdzība viņam nepieciešama, lai viņš varētu virzīties tālāk. Šāda pieeja samazina nepieciešamo skolotāju skaitu, kas savukārt samazina izmaksas.

Tas pats attiecas uz sporta stundām. Ja bērniem dienas ritma laikā būtu laiks brīvām fiziskām aktivitātēm – spēlēt dažādas spēlēs (pašu un skolotāju izdomātas), piemēram, orientēšanās mežā, meklējot noteiktus punktus, kur ir atstāts atjautīgs teksts, kuru atbildot var saprast kurā virzienā jāskrien tālāk, tad viņu fiziskās sagatavotības līmenis būtu augstāks nekā tas tiek sasniegts obligāto sporta stundu laikā un bērniem fiziskās aktivitātes sagādātu prieku un nebūtu jānovēro situācija, ka bērni aizmirst sporta tērpu mājās, lai nebūtu jāpiedalās sporta stundā. Ja bērnu fiziskās attīstības metodika ir ļoti pārdomāta, tad šādas stundas spēs vadīt arī skolotāji, kam nav sporta skolotāja diploms, kas savukārt liecina, ka nav pareizi sagatavot šauras specializācijas skolotājus. Tā būtu nākamā izmaiņa, kas nepieciešama izglītības sistēmā, bet par to vairāk kādā citā rakstā.

Es piekrītu apgalvojumam, ka nevar prasīt no pedagoga, lai viņš izstrādātu metodisko materiālu un zinātu kā caur ražošanas procesu attīstīt kompetences, ja viņš pats ražošanā nekad nav strādājis. Tāpēc mēs, Sirdsapziņas skola vēlamies palīdzēt šajā uzdevumā, jo mūsu komandā apvienojošies ir praktiķi, kas nāk no uzņēmējdarbības un ir attīstījuši pedagoģiskās kompetences.

Ja Jūs mans raksts ir uzrunājis un vēlaties atbalstīt Sirdsapziņas skolas darbu, kas kā sociālais uzņēmums dalās ar savām zināšanām un pieredzi ar citām izglītības iestādēm, tad, lūdzu, atbalstiet mūsu projektu ar ziedojumu, kas mums ļoti nepieciešams, lai uzbūvētu nelielu skolas ēku kompleksu Siguldā, kur mums ir pieejami 5,6 ha zemes.

Mūsu rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sirdsapziņas skola”

Reģ. Nr. 40203150986

PVN Reģ. Nr. LV40203150986

Juridiskā adrese: “Rudzu Šukas”, Siguldas pag., Siguldas novads, LV-2150

Banka: SEB banka

Konts: LV77UNLA0055000660835

Kods: UNLA2X

 

No sirds visiem novēlu laimīgu Jauno mācību gadu!

Autore: Elvita Rudzāte